Strategija za stvaranje podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva

Uloga civilnog društva u procesu evropskih integracija prepoznato je kao značajan mehanizam za unapređenje ukupnih reformskih procesa u Republici Srbiji. Pregovori o pristupanju Evropskoj uniji, kao ključni proces za budućnost društva, podrazumevaju i uključivanje svih aktera relevantnih u društvenom i političkom smislu. Aktivna uloga civilnog društva u procesu pregovora je od velike važnosti za informisanje, savetovanje i uključivanje stručne i zainteresovane javnosti, kroz koju se obezbeđuje transparentnost celokupnog procesa, a time i široka podrška javnosti i legitimitet celokupnom procesu pristupanja Evropskoj uniji. Iako organizacije civilnog društva nisu članovi pregovaračkih grupa, Odluka o obrazovanju Pregovaračkog tima za vođenje pregovora o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji daje mogućnost da se stručne organizacije i stručnjaci u određenim oblastima uključe u rad pojedinačnih pregovaračkih grupa radi rešavanja određenih složenih pitanja, koja se odnose na zadatke Pregovaračkog tima. Кancelarija za saradnju sa civilnim društvom, od 2013. godine u saradnji sa Pregovaračkim timom za vođenje pregovora o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji i nadležnim institucijama za odgovarajuća pregovaračka poglavlja, radi na uključivanju organizacija civilnog društva u proces pregovora o pristupanju.

Tokom 2015. godine nastavljene su aktivnosti na izradi strategije za stvaranje podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva za period 2016-2020. godine (u daljem tekstu: Strategija), objavivši 18. marta 2015. godine drugi nacrt ovog dokumenta. U procesu izrade Strategije i pratećeg Akcionog plana, drugi nacrt nastao je kao rezultat deset konsultativnih sastanaka održanih u deset gradova Republike Srbije tokom oktobra i novembra 2014. godine, kao i na osnovu prikupljenih predloga i sugestija putem elektronskog obrasca, a koji su se mogli dostaviti do 1. decembra 2014. godine. Tekst drugog nacrta dodatno je unapređen nakon sastanka ekspertske grupe, održanog 22. decembra 2014. godine, kao i sastanka Projektne grupe za izradu Nacionalne strategije za stvaranje podsticajnog okruženja za razvoj civilnog društva u RS za period 2014-2018. godine i Akcionog plana, održanog 16. januara 2015. godine.

U periodu od 18. marta do 15. aprila 2015. godine, zainteresovana javnost je imala priliku da u okviru onlajn konsultacija, uputi svoje komentare, primedbe i sugestije na tekst drugog nacrta Strategije, Akcionog plana i na nacrt Plana za monitoring i evaluaciju. U drugom krugu onlajn konsultacija pristiglo je ukupno 84 komentara. Predlog Strategije sačinili su ekspertska i projektna grupa. U saradnji sa Ministarstvom državne uprave i lokalne samouprave koje je nadležni organ za predlaganje ovog dokumenta na usvajanje Vladi Republike Srbije, Кancelarija je u periodu od 23. jula do 14. avgusta 2015. godine sprovela javnu raspravu o Predlogu Strategije. U okviru javne rasprave održana su tri okrugla stola, na kojima je prisustvovalo ukupno 218 predstavnika zainteresovane javnosti.

Preuzeto sa: http://civilnodrustvo.gov.rs/upload/documents/Кanc...