Rudarski otpad

U oblasti geologije i rudarstva, zakonska regulativa propisuje da se geološka istraživanja, eksploatacija rezervi mineralnih sirovina i resursa, korišćenje i održavanje rudarskih objekata, vrši na način kojim se obezbeđuje optimalno geološko, tehnički izvodljivo i ekonomski isplativo iskorišćenje ležišta mineralnih sirovina i drugih geoloških resursa, bezbednost ljudi, objekata i imovine, a u skladu sa savremenim stručnim dostignućima i tehnologijama, propisima koji se odnose na tu vrstu objekata i radova i propisima kojima su utvrđeni uslovi u pogledu bezbednosti i zdravlja na radu, zaštite od požara i eksplozije i zaštite životne sredine i zaštite kulturnih dobara i dobara koja uživaju prethodnu zaštitu.

Prema odredbama Direktive 2006/21/ EC rudarskim otpadom se smatra otpad koji se stvara tokom geoloških istraživanja, eksploatacije, pripreme i skladištenja mineralnih sirovina (osim voda), i rada kamenoloma. Glavni principi i prioriteti ove direktive su delimično transponovani kroz Zakon o rudarstvu i geološkim istraživanjima (,,Službeni glasnik RS'' br.101/2015), a potpuna transpozicija će se ostvariti donošenjem podzakonskih akata u periodu od 2016. do 2018. godine.

 Predlogom podzakonskog akta transponovane su i odredbe Direktive koje definišu vrste informacija koje nadležni organ treba da dostavi zainteresovanoj javnosti u vezi sa postupkom izdavanja dozvola, kao i uslove i način učešća javnosti u postupku izdavanja dozvola iz oblasti upravljanja rudarskim otpadom.

Implementacijom ove direktive treba da se ostvare sledeći ciljevi:

·       smanjenje opasnosti uticaja rudarskog otpada na životnu sredinu, vodu, vazduh, zemljište, životinjski i biljni svet;

·       davanje prednosti ponovnoj upotrebi a posebno recikliranju rudarskog otpada;

·       smanjenje količine otpada koji se odlaže i osiguravanje odlaganja rudarskog otpada što je moguće bliže mestu nastanka;

·       sprovođenje mera u vezi sa velikim udesima i prirodnim nepogodama i razradu mera za sprečavanje opasnosti od velikih udesa, i kao prioritetnu meru, postizanje održivog upravljanja mineralnim sirovinama u rudarstvu.