Priručnik o pristupanju EU: Rezime

Ministarstva mnogih država članica EU razvila su priručnik kojim su službenike i zainteresovane strane upoznale sa poslovima u vezi sa EU unutar njihovih ministarstava. Švedska Agencija za zaštitu životne sredine je stoga predložila da se slična aktivnost sprovede i u okviru ENVAP 2 pa je kao proizvod toga nastao ovaj priručnik.

Priručnik se sastoji od sledećih delova:

1. Prvo poglavlje donekle detaljno opisuje proces pregovora o pristupanju.

2. Sledeće poglavlje daje prikaz administrativne strukture u Srbiji, počev od koordinacionog tela za pristupanje EU, pa sve do podgrupa različitih pregovaračkih grupa. Takođe su opisane uloge drugih ministarstava i Skupštine, kao i uloge zainteresovanih strana.

3. Zatim sledi poglavlje o unutrašnjoj strukturi Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine. Ovo je ključno poglavlje jer daje pregled uloga različitih odeljenja u odnosu na poslove u vezi sa EU. Nedavne odluke o strukturi ministarstva su takođe uzete u obzir.

 4. Radne metode pripadaju sledećem poglavlju koje govori naročito o strukturi rada Pregovaračke grupe 27, njenih podgrupa i ad hoc grupa, počev od planiranja rada, slanja dokumenata i izveštavanja sa sastanaka.

 5. U poslednjem poglavlju prikazan je pregled institucija EU u oblasti životne sredine. Naglasak je stavljen na ulogu Komisije, Saveta i Evropskog parlamenta.

Priručnik u celosti pogledajte na: http://www.pregovarackagrupa27.gov.rs/?wpfb_dl=87