Procena uticaja na životnu sredinu (PUŽS)

Glavni principi procene uticaja na životnu sredinu glase:

·       Uticaji na životnu sredinu se moraju uzeti u obzir u najranijoj mogućoj fazi u svim postupcima ili procesima tehničkog planiranja i donošenja odluka;

·       Građevinsku dozvolu ili odobrenje za izvođenje projekta, za javne i privatne projekte koji bi mogli imati značajne uticaje na životnu sredinu, trebalo bi izdati tek nakon što se sprovede PUŽS;

·       PUŽS se mora sprovesti na osnovu odgovarajućih  informacija koje je dao nosilac projekta i koje mogu dopuniti nadležni organi ili javnost.

Procena uticaja na životnu sredinu se izrađuje u cilju zaštite životne sredine i zdravlja ljudi, kako bi se doprinelo poboljšanju stanja životne sredine, i time dalje, zdravlju ljudi, kako bi se kroz održivost biodiverziteta omogućio opstanak staništa i vrsta, i kako bi se zaštitio reproduktivni kapacitet ekosistema. Time se zapravo osigurava i održivo korišćenje prirodnih resursa.

Neophodno je usklađeno, odnosno zajedničko delovanje na ovom polju, kako bi se poboljšala primena procene uticaja na životnu sredinu, smanjila administrativna složenost i povećala ekonomska efikasnost. Ukoliko postoji obaveza sprovođenja, na primer ocene prihvatljivosti, potrebno je predvideti usklađene i/ili zajedničke postupke kojima se ispunjavaju zahtevi Direktive o staništima i Direktive o zaštiti ptica (osnova je mreža NATURA 2000 i visok standard očuvanja prirode za sve države članice EU).

U proteklih 25 godina, Direktiva o proceni uticaja na životnu sredinu se promenila u manjem obimu, dok su se politički i pravni okvir, kao i tehnički aspekt, bitno promenili. Kako bi se novonastale promene adekvatno ispunile, potrebno je:

•       otkloniti identifikovane probleme i nedostatke, u smislu poboljšanja kvaliteta, pojednostavljenje  postupka, osigurati objektivnost nadležnih organa, razumni vremenski rokovi ne kraći od 30 dana, osnivanje zajedničkog  tela/komisije za prekogranične projekte, uzeti u obzir klimatske promene kao važan element u postupcima procene i donošenju odluka;

•       uskladiti sa principima „pametne regulative”, odnosno izbeći dupliranje postupka koristeći relevantne informacije koje su dostupne kroz sprovođenje drugih postupaka na temelju zakonodavstva EU;

•       uskladiti Direktivu sa  primerima presuda Evropskog suda.

U cilju potpune transpozicije Direktive EU, planirana je izmena Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu. Transpozicija je planirana za 2017. godinu, a implementacija za 2018. Izmenama Zakona o PUŽS je takođe planirano usaglašavanje sa Uredbom o oceni prihvatljivosti. Pored toga, postoji i potreba za usaglašavanjem sa Zakonom o planiranju i izgradnji i drugim zakonima iz ove oblasti.

Direktiva 2011/92/EU sa izmenama izvršenim Direktivom 2014/52/EZ predstavlja jedan od najvažnijih međunarodnih standarda za sprovođenje PUŽS.

Strateška procena uticaja na životnu sredinu regulisana je Direktivom 2001/42/EC.

Ciljevi Strateške procene uticaja na životnu sredinu Direktive su:

–         osigurati  visok stepen zaštite životne sredine i poboljšati učešće nadležnih institucija i javnosti u procesima strateškog planiranja;

–         doprineti uključivanju pitanja životne sredine u izradu i usvajanje SPP sa ciljem poboljšanja kvaliteta/obima ključnih informacija u procesima donošenja odluka;

–         osigurati da se za određene SPP koji bi mogli imati značajne efekte na životnu sredinu sprovede Strateška procena uticaja na životnu sredinu (SPUŽS) sa ciljem podsticanja održivog razvoja;

–         osigurati učešće nadležnih institucija i javnosti drugih zemalja u slučaju prekograničnih uticaja SPP.

Identifikovani su i ključni izazovi: nedostatak interesa i kapaciteta, preopširno korišćenje SPUŽS, samo formalno odrađen postupak bez stvarnih rezultata, ograničen pristup prilikom razmatranja varijantnih rešenja, nizak kvalitet analiza i nedovoljna kontrola kvaliteta, što može dovesti u pitanje rezultate i zaključke SPUŽS.

Planirana je izmena Zakona o SPU radi potpune transpozicije Direktive EU. Transpozicija je predviđena za 2017. godinu, implementacija za 2018. Izmenama Zakona o strateškoj proceni uticaja planirano je usaglašavanje sa Uredbom o oceni prihvatljivosti. Neophodno je i usaglašavanje Zakona o planiranju i izgradnji, Zakona o SPU i Uredbe o oceni prihvatljivosti.