O projektu

Realizator programa: Regionalni centar za životnu sredinu za Centralnu i Istočnu Evropu- REC, Kancelarija u Srbiji

Donator sredstava za realizaciju programa: Švedska međunarodna agencija za razvoj i saradnju (SIDA)

Program podrške civilnom društvu u Srbiji u oblasti životne sredine biće realizovan u periodu od 2015. do 2019. godine. Realizacijom ovog programa REC Srbija namerava da primeni novi, inovativni pristup u podršci organizacijama civilnog društva koje u svom fokusu imaju zaštitu životne sredine. REC planira da institucionalno ojača ljudske kapacitete organizacija civilnog društva koje imaju potencijal da preuzmu vodeću ulogu u ključnim izazovima vezanim za životnu sredinu u budućim pregovorima Srbije sa Evropskom unijom (Pregovaračko poglavlje 27).

Kroz realizovane i planirane aktivnosti Regionalni centar za životnu sredinu za Centralnu i Istočnu Evropu - REC radi na jačanju ljudskih kapaciteta organizacija civilnog društva dobitnica institucionalnih grantova (66 organizacija u ukupno 11 konzorcijuma dobile su finansijska sredstva kroz CSOnnect program).

Dodatno, REC realizacijom ovog programa planira da osnaži organizacije civilnog društva i pomogne im u nastojanjima da pruže svoj doprinos pregovaračkom procesu i ostvare dijalog sa institucijama Republike Srbije i Evropske unije po ovom pitanju.

Takođe, kroz CSOnnect program REC organizuje i radionice i konkretne obuke za novinare, urednice i urednike tradicionalnih i socijalnih medija, ali i dodeljuje medijske nagrade, kako bi temu životne sredine prioritizirao i zadržao u javnom govoru.

Program podrške organizacijama civilnog društva u oblasti životne sredine (CSOnnect) biće realizovan kroz dve međusobno povezane komponente:

  1. Komponentu finansijske podrške organizacijama (institucionalni grantovi),
  2. Help Desk (Kancelarija za podršku organizacijama civilnog društva).

Uspostavljanjem Help Desk-a, kao i osnovnog programa dodele novčane pomoći, REC namerava da doprinese daljem razvoju pluralističkog civilnog društva u oblasti zaštite životne sredine (povećanjem ljudskih kapaciteta i održivosti organizacija koje se bave životnom sredinom).

Institucionalni grantovi

Kroz "Program podrške civilnom društvu u Srbiji u oblasti životne sredine" organizacije civilnog društva će biti u prilici da postanu korisnice institucionalnih grantova. Ukupan novčani fond od 800.000 evra namenjen je direktnoj finansijskoj podršci organizacijama kroz dodelu nepovratnih sredstava (grantova). Dodelom grantova organizacijama civilnog društva REC planira da doprinese institucionlanom jačanju organizacija, ali i da im omogući kontinuitet u radu koji nije strogo vezan za implementacjiju konkretnih projekata. Institucionalni grantovi biće dodeljeni, kroz javni konkurs, organizacijama civilnog društva koje imaju zagovaračke kapacitete, onim organizacijama koje okupe funkcionalne koalicije/konzorcijume, ali i organizacijama civilnog društva koje jasno i nedvosmisleno prepoznaju svoju ulogu u praćenju pregovaračkog poglavlja 27.

REC će finansijski podržati, kroz institucionalne grantove, desetak konzorcijuma organizacija civilnog društva i dodelom nepovratnih sredstava omogućiti im da razvoju svoje strateške i akcione planove, unutrašnju strukturu, ali i podržati njihovo nastojanje i rad da zagovaraju za promene u oblasti životne sredine kako na nacionalnom tako i na lokalnom i regionalnom nivou.

HELP DESK

Pored toga što će služiti kao trening centar za aktivistkinje i aktiviste organizacija civilnog društva, "Help Desk" će raditi i kao informativni centar za civilno društvo u vezi sa razvojem i implementacijom politika u životnoj sredini. Dodatna uloga koju će "Help Desk" imati je jačanje uloge civilnog društva u oblasti zaštite životne sredine u aktivnostima zastupanja prilikom procesa pristupanja Srbije Evropskoj Uniji. "Help Desk" će dodato raditi na kvalitetnijoj koordinaciji inicijativa civilnog društva u polju zagovaranja za politike zaštite životne sredine koje se odnose na Poglavlje 27. Takođe, planorano je da "Help Desk" radi na većoj vidljivosti civilnog društva u oblasti zaštite životne sredine, njihovom radu i angažovanju u lokalnoj zajednici kao i njihovim aktivnostima zagovaranja na nacionalnom nivou.

 

Help Desk biće odgovoran i za:

  • Izgradnjiu kapaciteta organizacija civilnog društva i aktivnosti umrežavanja (program mentorstva, master kurseve, studijska putovanja, sastanke, konferencije),
  • Obezbeđivanje platforme za komunikaciju i saradnju između civilnog društva u oblasti zaštite životne sredine i institucija Vlade Republike Srbije na nacionalnom i lokalnom nivou, kao i institucija uključenih u proces evropskih integracija;
  • Obezbeđivanje podrške civilnom društvu za aktivno učešće u procesu evropskih integracija.