Industrijsko zagađenje

Zakon o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine od velikog je značaja jer uređuje uslove i postupak izdavanja integrisane dozvole za postrojenja i aktivnosti koja mogu imati negativne uticaje na zdravlje ljudi, životnu sredinu ili materijalna dobra, vrste aktivnosti i postrojenja, nadzor i druga pitanja od značaja za sprečavanje i kontrolu zagađivanja životne sredine.

Integrisana dozvola je odluka nadležnog organa doneta u formi rešenja kojom se odobrava puštanje u rad postrojenja ili njegovog dela, odnosno obavljanje aktivnosti čiji sastavni deo čini dokumentacija sa utvrđenim uslovima kojima se garantuje da takvo postrojenje ili aktivnost odgovaraju zahtevima predviđenim Zakonom o integrisanom sprečavanje i kontroli zagađivanja životne sredine.

Oblasti koje se regulišu ovim zakonom su:

  •   proizvodnja energije;
  • proizvodnja i prerada metala;
  • industrija minerala;
  • hemijska industrija;
  • upravljanje otpadom.

Evropske direktive koje regulišu ovo polje su:

·       IPPC Direktiva 96/61/EC – zamenjena IPPC Direktivom 2008/1/EC – čiji je cilj donošenja uspostavljanje efikasnog sistema zaštite životne sredine i povećanje konkurentnosti kroz poštovanje principa održivog razvoja;

·       Direktiva IED 2010/75/EU -  direktiva o industrijskim emisijama koja obuhvata 7 direktiva: IPPC, LCP, direktivu o spaljivanju otpada, 3 direktive o titan-dioksidu i VOC direktivu.

Podnošenje zahteva za izdavanje integrisane dozvole treba da sadrži podatke i priloge, odnosno dokumentaciju propisanu Zakonom o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine.

Uslovi koji se propisuju dozvolom su: granične vrednosti emisija zagađujućih materijala utvrđene za dato postrojenje, primenu najboljih dostupnih tehnika ili drugih tehničkih uslova i mera, uslovi za zaštitu vazduha, vode i zemljišta, uslovi koji se odnose na upravljanje otpadom koji nastaje pri radu postrojenja, uslovi za buku i vibraciju.