Edukacija

Organizacije civilnog društva u ovim odeljcima mogu na jednom mestu pronaći pravne propise koji se odnose na regulisanje rada OCD. Promene propisa se redovno ažuriraju. Uzevši u obzir da se Republika Srbija nalazi u procesu pridruživanja EU, u ovom delu možete pronaći i evropsku regulativu. Sa ciljem osnaživanja i razvoja unutrašnjih kapaciteta organizacija civilnog društva, izrađeni su i prilagođeni tekstovi o komunikaciji i lobiranju. Organizacije civilnog društva se tako mogu bliže upoznati sa veštinama u ovoj oblasti, koje mogu doprineti njihovom radu i funkcionisanju. Koliko je u Evropi važna uloga ,,Vočdoga’’, odnosno ,,budnog oka’’ i kako OCD najbolje mogu preuzeti tu ulogu i postići željene rezultate, detaljnije je objašnjeno u ovom odeljku. Takođe, rešavanje problema u oblasti životne sredine bi trebalo da uključuje rodno senzitivni aspekt. Osnovne smernice za postizanje toga na što delotvorniji način, prikazane su u ovom tekstu.

Ukoliko organizacije civilnog društva koje se bave životnom sredinom imaju bilo kakvih nedoumica, ukoliko je potrebna dodatna podrška ili edukacija, kao i ukoliko želite da se obrade još neke od tema iz životne sredine za koje smatrate da su važne, pozivamo vas da se obratite Help Desku.