Društvo mladih istraživača Bor

Grupa organizacija civilnog društva iz Bora predvođena Društvom mladih istraživača, u nastavku programa CSOnnet planira proširenje svojih aktivnosti na područje čitave istočne Srbije. Partneri u ovom projektu su udruženje "Village", Građanska čitaonica "Evropa " i udruženje "Grupa 55".

U prvoj projektnoj godini, najznačajniji rezultati su postignuti u jačanju organizacije i uticaja Društva mladih istraživača i partnera, postizanju veće vidljivosti ekoloških organizacija, naročito učešćem u većem broju javnih rasprava na lokalnom i nacionalnom nivou i inovacijama dosadašnjih tradicionalnih programa podizanja ekološke svesti, informisanja i obrazovanja građana.

U nastavku programa u 2018. godini, fokus je na ključnim ekološkim temama u procesu pristupanja EU u oblastima unapređenja horizontalnog zakonodavstva (posebno o procenama uticaja na životnu sredinu), upravljanja otpadom (prvenstveno otpadom iz rudnika) i zaštite životne sredine (naročito kroz zaštitu očuvanih prostora prirode u zaleđu industrijskih centara kao što je Bor). Ove teme biće glavni sadržaj tradicionalnih programa Društva mladih istraživača i partnera - tribina, rasprava, ekoloških škola i drugih oblika edukacije, medijskih kampanja, naučnih manifestacija i volonterskih aktivnosti, uz inovativne forme kao što su foto-safari, istraživanja na terenu i međunarodni omladinski kamp. Za nastavak programa CSOnnect, konzorcijumu predvođenim Društvom mladih istraživača, u 2018. godini odobren je budžet od 42.000,00 evra, koji je omogućio bitno unapređenje kapaciteta vodeće organizacije i realizaciju tradicionalnih programa ekoloških aktivnosti svih partnera.

Proširenje programa na područje čitave istočne Srbije planirano je u saradnji sa ostalim CSOnnect konzorcijumima, posebno Timočkim klubom iz Knjaževca i Timočkim omladinskim centrom iz Zaječara. Pored toga Društvo mladih istraživača Bor deluje na području čitave Srbije kroz Savez ekoloških organizacija civilnog društva "Zelena lista Srbije", kao i kroz brojne mreže u saradnji sa Mladim istraživačima Srbije.

Ostale informacije vezane za aktivnosti Mladih istraživača Bora nalaze se na zvaničnom web sajtu organizacije: www.mibor.rs