Civilno društvo u evropskim integracijama

Narodna skupština Republike Srbije u februaru 2016. godine usvojila izmene i dopune važnih zakona - Zakon o zaštiti životne sredine ("Sl. glasnik RS", br. 135/2004, 36/2009, 36/2009 - dr. zakon, 72/2009 - dr. zakon, 43/2011 - odluka US i 14/2016), Zakon o upravljanju otpadom ("Sl. glasnik RS", br. 36/2009, 88/2010 i 14/2016) i Zakon o zaštiti prirode ("Sl. glasnik RS", br. 36/2009, 88/2010, 91/2010 - ispr. i 14/2016). "Srbija je jedna od retkih zemalja Evrope koja ima Zakon o zaštiti zemljišta ("Sl. glasnik RS", br. 112/2015) i gde se bogato i zdravo zemljište posmatra kao prirodni resurs", rekla je Božović. Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti životne sredine ("Sl. glasnik RS", br. 14/2016) omogućeno je osnivanje Zelenog fonda, kao održivog sistema za finansiranje infrastrukturnih projekata zaštite životne sredine.


Učešće građana u procesu pregovora sa Evropskom unijom je jedan od političkih kriterijuma i o njemu Evropska komisija na godišnjem nivou informiše Savet Evrope i Parlament o napretku Republike Srbije u evropskim integracijama. Odlukom iz juna 2013. godine da se sa Republikom Srbijom otvore pristupni pregovori o članstvu u Evropskoj uniji, Evropski savet je zvanično potvrdio glavnu poruku Brisela da je Srbija ravnopravna članica zajednice evropskih naroda. Učešće građana u evropskim integracijama jedan je od pokazatelja rezultata reformi i unapređenja rada državnih organa. U dosadašnjem procesu, Vlada Srbije je veoma inkluzivno i transparentno uključila organizacije civilnog društva u proces pregovora.  Modeli uključivanja civilnog društva obuhvataju: 

·       praćenje internet prenosa sednica eksplanatornog skrininga;

·       učešće organizacija civilnog društva u pripremi bilateralnog skrininga za pojedina poglavlja; 

·       redovno informisanje o rezultatima i planovima nakon bilateralnog skrininga za pojedina poglavlja. 

Organizovanjem seminara i obuka za pojedinačna poglavlja koji su namenjeni organizacijama, Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom strateški radi na podizanju kapaciteta organizacija civilnog društva u cilju njihovog efikasnijeg i sistemskog uključivanja u proces pregovora. Eksplanatroni skrining Eksplanatorni skrining je prva faza procesa pregovora o pristupanju nakon koje dolazi otvaranje poglavlja. To je pregled zakonodavstva zemlje kandidata u odnosu na pravne tekovine EU (aki). Kancelarija u saradnji sa resornim ministarstvima i institucijama nadležnim za pojedinačno poglavlje organizuje praćenje direktnog prenosa eksplanatornog skrininga putem video linka za organizacije civilnog društva.  Putem javnog poziva, poziva se civilno društvo da se prijavi za praćenje određenog skrininga. Javni poziv za svako poglavlje postavlja se na sajt Kancelarije i institucije koja je nadležna za pojedinačno poglavlje. Bilateralni skrining dolazi nakon eksplanatornog, kada zemlja kandidat uporedi postojeće stanje svog zakonodavstva u pojedinačnom poglavlju sa zakonodavstvom EU (aki). To se predstavlja Evropskoj komisiji na posebnom sastanku. Nakon ove fazi sledi pisanje izveštaja o skriningu. Kancelarija u saradnji sa Pregovaračkim timom za vođenje pregovora o pristupanju Srbije Evropskoj uniji i resornim ministarstvima i institucijama za pojedinačna poglavlja organizuje sastanke sa organizacijama civilnog društva o rezultatima bilateralnog skrininga. Na sastancima se civilno društvo koje se bavi oblastima u okviru pojedinačnog poglavlja upoznaje sa glavnim temama i svim relevantnim pojedinostima o kojima se na bilateralnim skrininzima razgovaralo.  Sastanci se organizuju putem javnog poziva za svako pojedinačno poglavlje. Javni poziv postavlja se na sajt Kancelarije i nadležne institucije. 

Preuzeto sa: http://civilnodrustvo.gov.rs/eu/civilno-drustvo-u-...