Centar za evropske politike (CEP)

Bolje učešće civilnog društva u procesu odlučivanja u vezi sa poglavljem 27 u fokusu je projekta koji Centar za evropske politike iz Beograda, u saradnji sa svojim partnerima, sprovodi u okviru programa CSOnnect.  Partnerske organizacije su Ekološki centar “Stanište”, Ekološki pokret Odžaka, Lokalni ekološki pokret iz Smedereva i Business and Economy Center Beograd.

Kao rezultate tokom prve godine učešća u ovom programu, ističu se: istraživanje o finansiranju zaštite životne sredine kojim je unapređena informisanost i sposobnost civilnog društva da utiče na ekološke odluke;              jačanje dijaloga predstavnika javnog, civilnog i privatnog sektora putem osam događaja o zaštiti životne sredine; povećanje svesti javnosti o značaju životne sredine kroz medijske nastupe, kratkometražne animacije i 17 predavanja za učenike osnovnih i srednjih škola; unapređenje veština predstavnika civilnog društva o metodama komunikacije, pristupanju EU, kreiranju javnih politika i finansiranju zaštite životne sredine održavanjem 12 obuka za predstavnike ekoloških NVO; finalna konferencija na kojoj su učestvovali predstavnici državnih institucija i Evropske unije u Srbiji.

Kao prioritet konzorcijuma predvođenog CEP – om, tokom druge godine CSOnnect programa, ističu se unapređenje javnih politika i učešće civilnog društva u donošenju odluka o finansiranju zaštite životne sredine na lokalnom nivou. U tom kontekstu, radiće se na jačanju kapaciteta civilnog društva i zagovaranju usvajanja najboljih rešenja u oblasti finansiranja zaštite životne sredine. Osim finansiranja zaštite životne sredine, CEP će se baviti i temama koje se odnose na procenu uticaja na životnu sredinu, imajući u vidu izmene Zakona o proceni uticaja koje su u toku. Plan je da se navedeni ciljevi postignu organizovanjem konsultativnih sastanaka, obuka, predavanja i dubinskog istraživanja. Za ostvarenje pomenutih ciljeva, konzorcijum raspolaže budžetom u iznosu od 38.000,00 evra, a aktivnosti su planirane na teritoriji cele Srbije.

Ostale informacije vezane za aktivnosti Centra za evropsku politiku nalaze se na zvaničnom web sajtu organizacije: www.cep.org.rs